PornHub

Terms and conditions

Voordat u de site bezoekt van Gratisnederlandseporno.nl lees alstublieft eerst de onderstaande voorwaarden door voordat u gebruik maakt van onze website. Door de website te openen en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden die deze overeenkomst bevat hebt gelezen en begrepen heeft en ermee instemt deze na te leven. Gratisnederlandseporno.nl kan deze voorwaarden te allen tijde naar hun inzicht wijzigen. Als u deze website verder gaat gebruiken houdt dat in dat u de geldende voorwaarden ten tijde van het moment van uw gebruik accepteert. U dient het beste deze pagina te bezoeken voordat u onze website gebruikt om vast te stellen wat de huidige voorwaarden zijn waaraan u gebonden bent.

Privacy
Gratisnederlandseporno.nl verzamelt informatie over de gebruikers van deze website. Onze online privacybeleid is van toepassing op het verzamelen van deze informatie.

Bedrijfsidentificatie en handelsmerken
Alle geregistreerde en/of ongeregistreerde handelsmerken en/of dienstmerken die op de website van Gratisnederlandseporno.nl worden gebruikt of genoemd, zijn de eigendom van Gratisnederlandseporno.nl en/of haar gelieerde ondernemingen, en derde waarvan wij toestemming hebben verkregen, tenzij anders vermeld. U mag deze merken op geen enkele wijze zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons gebruiken, her-produceren, kopiëren, her-publiceren, plaatsen, uploaden, overbrengen, verspreiden of wijzigen. Het is verboden de handelsmerken en/of dienstmerken van Gratisnederlandseporno.nl te gebruiken op andere websites zonder hier toestemming voor te hebben verkregen.

Auteursrecht
Al het materiaal op deze website aanwezig is auteursrechtelijk beschermd, behalve daar waar dat uitdrukkelijk anders is gesteld. 2016 Gratisnederlandseporno.nl Alle rechten voorbehouden.

Eigendomsrechten op Inhoud
U erkent en stemt ermee in dat de Inhoud van de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, software, foto’s, muziek, video, geluid, grafisch of ander materiaal op deze website, in gesponsorde advertenties of in andere informatie die aan u wordt gepresenteerd, wordt beschermd door handelsmerken, auteursrechten, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten.

Gratisnederlandseporno.nl verleent u toestemming om delen van de website voor eigen gebruik elektronisch te kopiëren en af te drukken. Maar behoudt echter het auteursrecht op al dit materiaal. U begrijpt en stemt ermee in dat het u alleen is toegestaan om deze Inhoud te gebruiken op de wijze zoals in deze overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan en dat u deze Inhoud niet zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke goedkeuring van Gratisnederlandseporno.nl mag kopiëren, her-produceren of verspreiden of daarvan afgeleide werken creëren.

Links
Gratisnederlandseporno.nl verbiedt het gebruik van het handelsmerk als een ‘link’ op of vanuit andere websites tenzij wij de link van tevoren hebben goedgekeurd. Onze websites bevatten verschillende links naar andere websites. Hoewel we ons privacybeleid ten aanzien van informatie die op onze websites wordt vergaard, handhaven, zijn we niet verantwoordelijk voor de eventuele informatie die u verschaft aan andere websites die u opent via links op onze websites.

Uitsluiting van garanties
Gratisnederlandseporno.nl geeft geen garantie dat deze website voldoet aan uw eisen of dat de site ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal werken. Wij geven voorts ook geen garanties ten aanzien van de resultaten die kunnen worden verkregen door gebruik van deze website of ten aanzien van de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de eventueel via deze website verkregen informatie.

U begrijpt en stemt ermee in dat alle Inhoud die u downloadt of anderszins verkrijgt door het gebruik van onze website voor uw eigen risico is en dat u alleen verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van deze Inhoud.

Beperking van de aansprakelijkheid
Gratisnederlandseporno.nl verricht redelijke inspanningen om correcte informatie te plaatsen op deze website. Niettemin begrijpt u en stemt u er nadrukkelijk mee in dat wij niet aansprakelijk zal zijn voor eventueel verlies of eventuele schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, indirect, werkelijk, bijkomend, speciaal, vrijgesteld of anderszins) die of dat het gevolg is van het gebruik van deze website of van de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website, of van eventuele fouten of omissies in de Inhoud van de website, ongeacht de grondslag waarop aansprakelijkheid wordt gevorderd, zelfs indien Gratisnederlandseporno.nl geïnformeerd is over de mogelijkheid van een dergelijk verlies of een dergelijke schade. Hieronder valt ook schadevergoeding voor nalatigheid of grove schuld.

Deze website mag niet worden getoond, bezocht of anderszins worden bekeken in landen waar dit in strijd is met de wetgeving.

Wij zetten op geen enkele wijze aan tot illegaal gebruik van materiaal of producten die wij op deze site beschrijven.

Vrijwaringsverklaring
U stemt ermee in, voor eigen rekening, Gratisnederlandseporno.nl, werknemers, gelieerde ondernemingen, te vrijwaren tegen, verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle uitspraken, gebreken, verliezen, aansprakelijkheden, schades, kosten en uitgaven waaronder redelijke vergoedingen en kosten van advocaten die worden gedaan, gemaakt of geleden in verband met of voortvloeien uit een vordering, rechtszaak, eis, maatregel of procedure voortvloeiend uit deze overeenkomst of in verband met uw gebruik van deze website of enig daaraan gerelateerd product of dienst.

Voorbehoud van rechten
Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.

1005x218

gratisnederlandseporno.nl
Wij zijn niet de producent van de content op deze site en accepteren geen uploads van gebruikers. Je dient minimaal 18 jaar te zijn om deze site te bezoeken.

Theme Designed By wp-tube-plugin.com

Translate »